Vol 10, No 1 (2023)

WARTA BHAKTI HUSADA MULIA

Table of Contents

Tiara Zaila Marta Ayu, (Universitas Duta Bangsa Surakarta Indonesia)
Abstract views : 41 | PDF views : 20
Yoanda Aprilia Utama, (Universitas Duta Bangsa Surakarta )
Abstract views : 7 | PDF views : 5
nisa amallia, (Universitas Duta Bangsa Indonesia)
Abstract views : 6 | PDF views : 2
Melinda Mel, (Universitas Duta Bangsa Surakarta Indonesia)
Abstract views : 103 | PDF views : 32
Ermawati Cahyanti Putri, (Universitas Duta Bangsa Surakarta Indonesia)
Abstract views : 10 | PDF views : 1
Ahlul Nazar, (Universitas Duta Bangsa Surakarta Indonesia)
Abstract views : 33 | PDF views : 11
Nasya Bella Salsabilla, (Universitas Duta Bangsa )
Abstract views : 58 | PDF views : 26
Yuni Elmaya Santi, ( )
Abstract views : 24 | PDF views : 8
Sania Ambarwati, (Duta Bangsa University )
Abstract views : 15 | PDF views : 4